ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ
 
     
 
Download
- ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ขายวัตถุดิบ 2560
- แบบฟอร์มคำขอให้โอนเงิน
- ปฏิทินTER 2560_วางบิล_โอนเงิน
- เพิ่มลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
 
*** ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลว.22 มค. 55
โดยให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กพ. 55

ดังนั้นทางบริษัท โตไก อิสเทิร์นรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอให้ท่านนำส่งสำเนาหนังสือรับรองหน้าแรก
มาเพื่อให้ทางบริษัท ฯทำการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ถูกต้อง ***